فني - فرآيندي
1-    افزايش سيكل كاري راكتورهاي امولسيوني E-PVC در راستاي افزايش ظرفيت
شرح نياز: واحد پليمريزاسيون از بخش هاي مهم واحد (E-PVC) Emulsion PVC مي باشد كه شامل فرايند توليد پي وي سي از طريق پليمريزاسيون امولسيوني خوراك مونومر وينيل كلرايد به همراه امولسيفاير، آغازگر، بافر و آب در 3 راكتور لوله اي بصورت موازي است كه بصورت يك سيكل كاري 14 روزه به حالت پيوسته طراحي شده است. در انتهاي سيكل كاري بدليل تشكيل رسوب روي جداره راكتور و موانع انتقال حرارت، يك سيكل 3 روزه جهت تميزكاري در نظر گرفته شده است. ارائه راهكارهاي براي افزايش مدت زمان سيكل كاري راكتورهاي امولسيوني E-PVC و كاهش سيكل تميزكاري در راستاي افزايش ظرفيت واحد مورد نياز است
2-    افزايش سيكل كاري ريبويلر هاي واحد خالص سازي EDC با تكنولوژي نانو پوشش ضد رسوب
شرح نياز : با توجه به نقش  واحد خالص سازي EDC كه شامل  پنج برج جداسازي كه فرايند جداسازي  عناصر byproduct  از محصول نهايي را با تقطير انجام مي دهد لزوم سيكل پيوسته عملياتي حائز اهميت خواهد بود  به دليل ماهيت رسوب گذار بخشي از عناصر byproduct گرفتگي در برج هاي جداسازي انتهاي فرايند خالص سازي مي تواند بر  قطع سيكل پيوسته عملياتي تاثير گذار باشد. در اين راستا  استفاده از تكنولوژي نانو پوشش ضد رسوب به منظور افزايش سيكل كاري ريبولرهاي مذكور جز خدمات مورد نياز است.
3-    بررسي راهكارهاي حذف كلرايد در سيال پروسسي EDC
شرح نياز : خوردگي  ناشي از يون كلرايد در فرايند توليد EDCVCM جز لاينفك از فرايند مذكور در لايسنس هاي مختلف است كه به تناسب لايسنس راهكارهاي متنوعي (شامل : حذف رطوبت ˒استفاده از ممانعت كننده هاي خوردگي ˒...)در دستور كار قرار دارد.
پتروشيمي اروند در نظر دارد علاوه بر راهكارهاي متداول در زمينه راهكارهاي كاربردي و موثر تر امكان سنجي صورت پذيرد
4-     امكان سنجي بازيافت پساب واحد EDCVCM  :
شرح نياز : باتوجه به بحران هاي محيط زيستي و حفظ و صيانت از منابع حياتي منطقه ˓ پتروشيمي اروند در نظر دارد در خصوص بهينه ترين راهكارهاي موجود در خصوص تصفيه پساب و بازيافت مجدد پساب واحد مذكور  امكان سنجي صورت پذيرد