بومي سازي
سياست راهبردي پتروشيمي اروند در صورتي كه امكان تهيه اجناس و قطعات در داخل كشور وجود داشته باشد؛ حمايت از ساخت داخل و بومي سازي است و اداره پژوهش وفناوري با همراهي كميته ساخت داخل جهت تامين مواد شيمايي، اقلام و خدمات صنعتي پتروشيمي اروند از منابع توليدي داخل كشور با شرط كيفيت و قيمت قابل رقابت در مقايسه با ديگر تامين كنندگان خارجي استقبال مي نمايد. جزئيات فني اوليه مورد نياز براي هر مورد در ادامه آمده است. مراحل ارزيابي اوليه بسته به مورد انتخابي شامل آناليز خواص و تست در مقياس پايلوت مي باشد. در صورت تاييد، جهت تست ميداني اقدام خواهد شد.o    مواد شيميايي

1)    هيدروكسي پروپيل متيل سلولز
مشخصات فني: ميزان متوكسي 27-30 درصد وزني و ميزان هيدروكسي پروپيل 6- 7/5 درصد وزني
كاربرد: عامل معلق ساز در فرآيند پليمريزاسيون توليدSPVC
نام تجاري: Methocell يا Metolose

2)    پتاسيم پرسولفات
مشخصات فني: خلوص بالاي 99 درصد وزني
كاربرد: آغازگر در فرآيند پليمريزاسيون توليدEPVC
نام تجاري: KPS

3)    ....

o    كالا 

1)    …

o    خدمات
1)     ساخت ، تعمير و پوشش دهي آند و كاتدهاي الكترولايزرهاي كارخانه كلر آلكالي
شرح نياز: آندهاي تيتانيومي وكاتدهاي نيكلي با پوششي از آلياژ اكسيد فلزات با نام تجاري Mixed Metal oxides (MMO) در واحد كلر-آلكالي پتروشيمي اروند كاربرد دارند. ساخت ، تعمير ، پوشش دهي اين الكترودها به منظور  كاهش مصرف برق ،  افزايش دانسيته جريان ، كاهش ولتاژ سل ،  افزايش طول عمر ، فعاليت الكتروكاتاليستي و مقاومت به خوردگي بالا، كاهش ميزان كلرات و اكسيژن توليدي در محفظه آند مد نظر مي باشد