ارزش افزوده
1)    مطالعه كامل و امكان سنجي فني و اقتصادي كامپاندينگPVC
شرح نياز: با توجه به قابليت توليد گريدهاي مختلف در پتروشيمي اروند و با توجه به تنوع از محصولات و كاربردهاي PVC، مي توان بازار جديدي براي فروش محصول نهايي PVC جهت كاربردهاي متنوع را دنبال كرد. لذا پتروشيمي اروند در نظر دارد به كامپاند سازي و توليد گرانول هاي آميزه سازي شده، به عنوان يك محصول مياني صنايع پايين دستي و صنايع بالا دستي روي آورد و بجاي صادرات خام پودر PVC، به عنوان محصول با ارزش افزوده بالاتر اقدام نمايد.

2)    ...