جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : شناسايي شرکتهاي توليد کننده ، سازنده و تأمين کنندگان مواد شيميايي داخلي ، از طريق اين آگهي فرآخوان  به شرح جدول پيوست.
 • شماره : 1
 • تاریخ :
  1401/02/15
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :
  شناسايي شرکتهاي توليد کننده ، سازنده و تأمين کنندگان مواد شيميايي داخلي ، از طريق اين آگهي فرآخوان  به شرح جدول پيوست.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...