جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : شناسايي، اشخاص و شرکتهاي با موضوع خدمات گمرکي و ترخيص کالا از طريق اين آگهي فرآخوان  اقدام نمايد.
 • شماره : 2
 • تاریخ :
  1401/02/15
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :
  شناسايي، اشخاص و شرکتهاي با موضوع خدمات گمرکي و ترخيص کالا از طريق اين آگهي فرآخوان  اقدام نمايد.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...