جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : تهيـه ، طبـخ  ، تـوزيـع و سـرو غـذاي کارکنان شرکت پتروشيمي اروند .
 • شماره : 1
 • تاریخ :
  1401/02/21
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :
  تهيـه ، طبـخ  ، تـوزيـع و سـرو غـذاي کارکنان شرکت پتروشيمي اروند .
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...