مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريدGRP/PVC-C مربوط به هدر آنوليت واحد CA براي مدت 6 ماه
 • شماره : 5
 • تاریخ :
  1396/03/20
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خريدGRP/PVC-C مربوط به هدر آنوليت واحد CA براي مدت 6 ماه
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...