مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : احداث ساختمان درمانگاه شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 12
 • تاریخ :
  1396/06/21
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : احداث ساختمان درمانگاه شرکت پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...