مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : تهيه، طبخ، توزيع و سرو غذاي کارکنان شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال
 • شماره : 5
 • تاریخ :
  1397/06/24
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : تهيه، طبخ، توزيع و سرو غذاي کارکنان شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...