مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : انجام عمليات خدمات پشتيباني در واحدهاي مختلف امور HSE ( انجام عمليات کاشت و نگهداري فضاي سبز ، تفکيک از مبدا تمامي پسماندهاي توليدي ، تنظيفات عمومي و صنعتي شرکت پتروشيمي اروند) به مدت يک سال
 • شماره : 10
 • تاریخ :
  1397/08/05
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : انجام عمليات خدمات پشتيباني در واحدهاي مختلف امور HSE ( انجام عمليات کاشت و نگهداري فضاي سبز ، تفکيک از مبدا تمامي پسماندهاي توليدي ، تنظيفات عمومي و صنعتي شرکت پتروشيمي اروند) به مدت يک سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...