مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد پالت چوبي براي مدت يک سال
 • شماره : 12
 • تاریخ :
  1397/08/14
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خريد پالت چوبي براي مدت يک سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...