مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : بازرسي کمي و کيفي محصولات شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال.
 • شماره : 23
 • تاریخ :
  1398/01/24
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند : 1398/01/31 - 1398/02/07
 • متن : بازرسي کمي و کيفي محصولات شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...