مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : ترميم محوطه بتني بارگيري هاي اسيد HCL و H2SO4 ترميم فونداسيونهاي بتني ناحيه 171و بتن ريزي
 • شماره : 6
 • تاریخ :
  1398/02/15
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 1398/02/21 - 1398/02/25
 • متن : ترميم محوطه بتني بارگيري هاي اسيد HCL و H2SO4 ترميم فونداسيونهاي بتني ناحيه 171و بتن ريزي
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...