مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : حمل و نقل کانتينر هاي پر و خالي ايراني و خارجي 20 و 40 فوت و انجام عمليات گمرکي و بندري به مدت يک سال
 • شماره : 24
 • تاریخ :
  1398/02/18
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 1398/02/24 - 1398/02/29
 • متن : حمل و نقل کانتينر هاي پر و خالي ايراني و خارجي 20 و 40 فوت و انجام عمليات گمرکي و بندري به مدت يک سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...