مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : پروژه ترميم و باز سازي سقف ساختمان C800 و انبار محصول
 • شماره : 13
 • تاریخ :
  1398/02/26
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 1398/03/04 - 1398/03/11
 • متن : پروژه ترميم و باز سازي سقف ساختمان C800 و انبار محصول
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...