مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : نگ آميزي ،اسيد شويي ،کالر کد خطوط و تجهيزات شرکت پتروشيمي ارونددر واحدهاي CF-CA-PVC-EDC/VCM
 • شماره : 15
 • تاریخ :
  1398/02/29
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند : 1398/03/04 - 1398/03/11
 • متن : نگ آميزي ،اسيد شويي ،کالر کد خطوط و تجهيزات شرکت پتروشيمي ارونددر واحدهاي CF-CA-PVC-EDC/VCM
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...