مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : احداث کارگاه مرکزي تعميرات مجتمع شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 12
 • تاریخ :
  1398/02/28
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 1398/03/04 - 1398/03/12
 • متن : احداث کارگاه مرکزي تعميرات مجتمع شرکت پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...