مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : انجام عمليات پروژه ترميم المانهاي بتني ناحيه 160 و 150 واحد PVC شرکت پتروشيمي اروند به مدت 3 ماه .
 • شماره : 16
 • تاریخ :
  1398/04/04
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند : 1398/04/09 - 1398/04/15
 • متن : انجام عمليات پروژه ترميم المانهاي بتني ناحيه 160 و 150 واحد PVC شرکت پتروشيمي اروند به مدت 3 ماه .
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...