انتصاب مدیر عامل شرکت پتروشیمی اروند 97/09/28
جناب آقای مهندس ربیعی مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی حکمی جناب آقای مهندس حسن نشان زاده را بعنوان مدیر عامل شرکت پتروشیمی اروند منصوب نمود.
شایان ذکر است جناب آقای مهندس نشان زاده پیش از این مدیریت شرکت بسپاران و همچنین مدیریت تولید شرکت پتروشیمی بندر امام را در کارنامه خود داشته است.