مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد 200تن ماده شيميايي DDS-65 در مدت زمان چهار ماه
 • شماره : 96001
 • تاریخ :
  1396/03/20
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خريد 200تن ماده شيميايي DDS-65 در مدت زمان چهار ماه
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...