مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : تهيه، طبخ، سرو و توزيع غذاي کارکنان پتروشيمي اروند به مدت يک سال
 • شماره : 11
 • تاریخ :
  1396/05/17
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : تهيه، طبخ، سرو و توزيع غذاي کارکنان پتروشيمي اروند به مدت يک سال.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...