مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مزايده
 • عنوان : مزايده ضايعات فلزي و غير فلزي (اسقاطي)
 • شماره : 1
 • تاریخ :
  1396/05/30
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : مزايده ضايعات فلزي و غير فلزي (اسقاطي)
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...