مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : تهيه متريال و اجراي پوشش ضد حريق (Fire Proofing) پايه تجهيزات و سازه هاي فلزي
 • شماره : 15
 • تاریخ :
  1396/07/16
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : تهيه متريال و اجراي پوشش ضد حريق (Fire Proofing) پايه تجهيزات و سازه هاي فلزي
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...