مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد 900 تن ماده شيميايي متابي سولفيت
 • شماره : 20
 • تاریخ :
  1396/07/26
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خريد 900 تن ماده شيميايي متابي سولفيت
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...