مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد اقلام GRP-PVC-C جهت تعويض هدر آنوليت ترين 1 و2 واحد CA شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 81
 • تاریخ :
  1396/08/24
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خريد اقلام GRP-PVC-C جهت تعويض هدر آنوليت ترين 1 و2 واحد CA
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...