مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : باز سازي ديچ هاي واحد EDC-VCM شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 71
 • تاریخ :
  1396/08/25
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : باز سازي ديچ هاي واحد EDC-VCM شرکت پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...