مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد 19250000 عدد پاکت کاغذي SPVC و 4000000 عدد پاکت کاغذي EPVC
 • شماره : 24
 • تاریخ :
  1396/10/25
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خريد 19.250.000 عدد پاکت کاغذي S-PVC و 4.000.000 عدد پاکت کاغذي E-PVC
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...