مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خدمات پشتيباني، نگهداري و توسعه سيستم هاي خدمات کامپيوتري پتروشيمي اروند
 • شماره : 26
 • تاریخ :
  1396/12/02
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خدمات پشتيباني، نگهداري و توسعه سيستم هاي خدمات کامپيوتري پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...