مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : ارائه خدمات امور دفتري، خدمات عمومي و تنظيفات غير صنعتي شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال
 • شماره : 2
 • تاریخ :
  1397/03/31
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : ارائه خدمات امور دفتري، خدمات عمومي و تنظيفات غير صنعتي شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...