مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : انجام عمليات اياب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال
 • شماره : 7
 • تاریخ :
  1397/07/21
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : انجام عمليات اياب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...