مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : تهيه، طبخ، سرو و توزيع غذاي کارکنان پتروشيمي اروند
 • شماره : 5
 • تاریخ :
  1395/06/29
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : تهيه، طبخ، سرو و توزيع غذاي کارکنان پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...