مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : اندازه گيري کمي و کيفي آلاينده هاي پساب شرکت پتروشيمي اروند بصورت روزانه توسط آزمايشگاه معتمدمحيط زيست
 • شماره : 2
 • تاریخ :
  1395/07/04
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : اندازه گيري کمي و کيفي آلاينده هاي پساب شرکت پتروشيمي اروند بصورت روزانه توسط آزمايشگاه معتمدمحيط زيست
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...