مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : انجام عمليات بازرسي و مديريت پسماندهاي شرکت پتروشيمي اروند توسط بازرس معتمد محيط زيست
 • شماره : 6
 • تاریخ :
  1395/07/07
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : انجام عمليات بازرسي و مديريت پسماندهاي شرکت پتروشيمي اروند توسط بازرس معتمد محيط زيست
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...