مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد 7000 تن کربنات سديم جهت واحد CA
 • شماره : 9474
 • تاریخ :
  1395/10/16
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خريد 7000 تن کربنات سديم جهت واحد CA
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...