مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : ارائه خدمات عمومي (شامل امور دفتري، آبدارخانه و مهمانسراها ) تنظيفات غير صنعتي و فضاي سبز شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 16
 • تاریخ :
  1396/01/05
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : ارائه خدمات عمومي (شامل امور دفتري، آبدارخانه و مهمانسراها ) تنظيفات غير صنعتي و فضاي سبز شرکت پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...