مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : ساخت دو دستگاه مبدل حرارتي از نوع PLATE TYPEواحد CA بخش تغليظ کاستيک
 • شماره : 7
 • تاریخ :
  1396/02/26
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : ساخت دو دستگاه مبدل حرارتي از نوع PLATE TYPEواحد CA بخش تغليظ کاستيک براي مدت 3 ماه تمام شمسي
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...