مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : اجراي خط لوله EYE WASH واحدهاي مجتمع در مدت زمان 10 ماه تمام خورشيدي
 • شماره : 4
 • تاریخ :
  1396/02/30
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : اجراي خط لوله EYE WASH واحدهاي مجتمع در مدت زمان 10 ماه تمام خورشيدي
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...