مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : ساخت يک دستگاه مبدل فين تيوب به شماره E-45011A مربوط به واحدPVC S- مدت اجراي کار 4 ماه متوالي
 • شماره : 16
 • تاریخ :
  1397/09/10
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : ساخت يک دستگاه مبدل فين تيوب به شماره E-45011A مربوط به واحدPVC S- مدت اجراي کار 4 ماه متوالي
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...