مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مزايده
 • عنوان : فروش محصول off 3 پودر s-pvc و e-pvc ضايعات پودر و کلوخه
 • شماره : 697002
 • تاریخ :
  1397/09/11
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : فروش محصول off 3 پودر s-pvc و e-pvc ضايعات پودر و کلوخه
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...