مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مزايده
 • عنوان : فروش ضايعات فلزي و غير فلزي و ماده شيميايي آلفا سلولز
 • شماره : 3
 • تاریخ :
  1397/09/25
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : فروش ضايعات فلزي و غير فلزي و ماده شيميايي آلفا سلولز
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...