مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : احداث ساختمان انبار محصول و محوطه سازي دروازه غربي شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال
 • شماره : 19
 • تاریخ :
  1397/10/09
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : احداث ساختمان انبار محصول و محوطه سازي دروازه غربي شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...