مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد 000-130 عدد پالت پلاستيکي براي مدت يک سال
 • شماره : 13
 • تاریخ :
  1397/10/18
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خريد 130.000 عدد پالت پلاستيکي براي مدت يک سال.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...