مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : تامين متريال و اجراي عمليات هاي رنگ آميزي ، اسيد شويي و درج کد روي تجهيزات شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 21
 • تاریخ :
  1397/10/29
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : تامين متريال و اجراي عمليات هاي رنگ آميزي ، اسيد شويي و درج کد روي تجهيزات شرکت پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...