مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : انجام عمليات نگهباني حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسيسات شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 20
 • تاریخ :
  1397/10/30
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : انجام عمليات نگهباني، حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسيسات شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...