مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : بازرسي کمي و کيفي محصولات شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 23
 • تاریخ :
  1397/11/01
 • گروه : بهره برداري
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : بازرسي کمي و کيفي محصولات شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...