مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : احداث سردر (درب)شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 26
 • تاریخ :
  1397/11/28
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : احداث سردر (درب )شرکت پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...