مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : حمل و نقل کانتينر هاي پر و خالي ايراني و خارجي 20 و 40 فوت و انجام عمليات گمرکي و بندري به مدت يک سال
 • شماره : 24
 • تاریخ :
  1397/11/29
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : حمل و نقل کانتينر هاي پر و خالي ايراني و خارجي 20 و 40 فوت و انجام عمليات گمرکي و بندري به مدت يک سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...