مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : اجراي عمليات آسفالت نقاط پراکنده در سطح مجتمع پتروشيمي اروند به مدت 6 ماه
 • شماره : 6
 • تاریخ :
  1396/02/30
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : اجراي عمليات آسفالت نقاط پراکنده در سطح مجتمع پتروشيمي اروند به مدت 6 ماه
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...