مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : نگهداري و تعميرات واحدهاي عملياتي ، بهره برداري و تعمير و نگهداري واحدهاي بسته بندي PVC و تنظيفات صنعتي مجتمع طبق اسناد مناقصه
 • شماره : 195001
 • تاریخ :
  1395/03/11
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : نگهداري و تعميرات واحدهاي عملياتي ، بهره برداري و تعمير و نگهداري واحدهاي بسته بندي PVC و تنظيفات صنعتي مجتمع طبق اسناد مناقصه
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...