مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد فوم آتشنشاني و امحاء فوم هاي موجود در مخازن نگهداري
 • شماره : 195003
 • تاریخ :
  1395/04/27
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن : خريد فوم آتشنشاني و امحاء فوم هاي موجود در مخازن نگهداري
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...